BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева- Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева
Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева- Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева

Данъчно право

Данъчните отношения са публично-правни – възникват по повод осъществяването на държавна дейност. Първият субект е винаги държавата чрез орган на приходната администрация. Без данъци държавата не може да съществува. Не може да има данък без закон.
Можем да осигурим защита при обжалване на ревизионни актове, издадени от органи на приходната администрация, съдействие при регистрация и дерегистрация на фирми по ЗДДС, при извършване на проверки и ревизии от органи по приходите.
Ревизионният акт може да бъде обжалван както по административен така и по съдебен ред. Ревизионният акт в частта, която не е отменена с решението по чл. 155, може да се обжалва чрез решаващия орган пред административния съд по местонахождението му в 14-дневен срок от получаването на решението. Ревизионният акт не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред, както и в частта, в която жалбата е изцяло уважена с решението.
Непроизнасянето на решаващия орган в 45 дневния срок се смята за потвърждение на ревизионния акт в обжалваната част. В тези случаи жалбата против ревизионния акт може да се подаде в 30-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне чрез решаващия орган пред окръжния съд по местонахождението му. Решаващият орган не може да постанови решение след изтичането на срока за изпращане на преписката в съда.
Жалбата до съда трябва да съдържа:
1. наименованието (фирмата или името) на жалбоподателя, съответно и на пълномощника, ако се подава от пълномощник, и адреса за кореспонденция;
2. посочване на акта или действието, против които се подава;
3. всички доказателства, които жалбоподателят иска да бъдат събрани;
4. в какво се състои искането;
5. подпис на подателя.
Към жалбата се прилагат:
1. пълномощно, когато се подава от пълномощник;
2. препис от жалбата за органа по приходите;
3. писмени доказателства;
4. документи за платени държавни такси, когато се дължат такива.
В 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, чрез когото е подадена, е длъжен да комплектува преписката и да я изпрати на компетентния за разглеждането й съд,а ако това не е направено жалбоподателят може да изпрати препис от жалбата направо до съда. Съдът изисква преписката служебно.
Обжалването на ревизионния акт пред съда не спира неговото изпълнение. Изпълнението може да бъде спряно от административния съд по искане на жалбоподателя. Искане за спиране на изпълнението може да се прави само за частта на ревизионния акт, която е обжалвана пред съда. Съдът се произнася в 14-дневен срок от подаването на искането за спиране с определение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
Съдът разглежда жалбата с участие на страните. Прокурорът може да встъпи в производството, когато намери за необходимо, в защита на държавен или обществен интерес.При разглеждането на жалбата се призовават решаващият орган и жалбоподателят.
Съдът решава делото по същество, като може да отмени изцяло или частично ревизионния акт, да го измени в обжалваната част или да отхвърли жалбата. Съдът преценява законосъобразността и обосноваността на ревизионния акт, като преценява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му.
Съдът се произнася с определение в 30-дневен срок.
Със съдебното решение не може да се изменя актът във вреда на жалбоподателя. Отмяна на влязло в сила съдебно решение може да се поиска по реда на АПК.
Когато жалбата е просрочена, съдът я оставя без разглеждане. Ако не са изпълнени изискванията за съдържанието на жалбата, съдът уведомява жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Когато недостатъците по жалбата не са отстранени в срок, производството се прекратява.BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish