BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева- Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева
Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева- Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева

Регистрация и промени в обстоятелствата на фирми

Предлагаме широк кръг от правни услуги, свързани с регистрация, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации, промяна и заличаване на фирми и търговски дружества; снабдяване с актуално състояние. Предоставяме текущо правно обслужване по всякакви въпроси, които биха могли да възникнат при функционирането на една фирма, извършваме вписвания на обстоятелства в Търговския регистър.
Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Не може да бъде едноличен търговец лице, което:
1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
3. е осъдено за банкрут;
4. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, в което се посочват:
1. името, местожителството, адресът на лицето и единният граждански номер;
2. фирмата, под която ще се извършва дейността;
3. седалището и адресът на управлението на дейността;
4. предметът на дейност.
Със заявлението се представя образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.
Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.
Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър:
1. при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина – по негово заявление;
2. при смъртта му – по заявление от наследниците;
3. при поставянето му под запрещение – по заявление от настойника или попечителя.

Търговските дружества са:
1. събирателното дружество;
2. командитното дружество;
3. дружеството с ограничена отговорност;
4. акционерното дружество;
5. командитното дружество с акции.
Учредителите на дружеството трябва да са дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица.
Всяко лице може да участвува в повече от едно дружество, доколкото законът не забранява това.
Когато търговско дружество участва в друго дружество, правата му като съдружник или едноличен собственик се упражняват от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице.BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish