BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева- Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева
Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева- Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева

Трудово право

Предлагаме правни консултации за процедурата по възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения между работник/служител и работодател.
Можем да ви бъдем полезни при:
изготвянето на трудови договори и анекси към тях, длъжности характеристики;
изготвянето на заповеди за назначаване, уволнение, преназначаване на служители, дисциплинарни производства;
консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други;
консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други;
съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове във връзка с уволнения, обезщетения, неизплатени заплати и други;
Процедура за възстановяване на изгубена трудова книжка по вина на работодателя или работника/служителя.BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish